OCR Output

1926 den 6 december. N:r 241.

lANSKUNGORELSER

Vasterbottens lan.

Ser. B Landskansliet 1926

Uppläses i Umeå stads kyrka.
N:r 241.
På begäran intages följande

Kungörelse.

Genom offentlig auktion, som förrättas inför Överexekutor å Rådhuset
härstädes onsdagen den 12 januari 1927 klockan 12 på dagen, kommer att i
den ordning, som om utmätt fast egendom är stadgat, till den högstbjudande
försäljas skräddaremästaren Olof Robert Anderssons konkursbo tillhöriga fas—
tigheten n:r 1 kvarteret Stora Björnen här i staden.

Ä tomten finnas uppförda :

1:0) i två våningar inrymmande å nedre botten en butiks—
lokal, kontorsrum, lagerrum, tambur med W. C., en butikslägenhet om butiks—
lokal och kontorsrum, en skradderiverkstad samt en bostadslägenhet om ett
rum, kök och tambur med W. C., samt å övre botten tre bostadslägenheter, en
om tre rum, kok med alkov, tambur och W. C., en om ett rum och kok samt en
om tre rum, kok och tambur med W. C. I vindsvaningen finnas inredda två
rum.

2:0) — Uthusbyggnad, innehallande fyra vedbodar, ett magasin, en isbod
och tva avtraden.

Fastigheten är av vederbörande utmätningsman saluvärderad tlll 55,000
kronor samt åsatt ett taxeringsvärde av 68,000 kronor.

Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör vid
auktionen iakttagas, äger därvid bevaka sin rätt.

Umeå Rådhus den 30 november 1926.
ÖVEREXEKUTOR.

Umeå i landskansliet den 6 december 1926.
NILS G. RINGSTRAND.
Elis Almgren.

Umeå 1926 — Larsson & C:s Tryckeri

‘:5‘.&) -:’_'.“ o ies

. Exekutiv

auktion