OCR Output

1926 den 26 november. N:r 240.

LANSKUNGORELSER.
Västerbottens län.

Ser. B Landskansliet 1926

Uppläses i Nordmalings och Bjur—
holms tingslags kyrkor.
Ner 240.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas å hotell Hellman i Norrfors
onsdagen den 29 instundande december klockan 10,30 fm., kommer, därest
antagligt anbud erhålles, att försäljas Adolf Hellman tillhoriga 9/640000
mantal Norrfors n:r 1 Litt Bab Lxxvill (Norrfors 1?**) i Bjurholms socken.

A fastigheten, som är belägen intill Norrfors järnvägsstation, finnas föl—
jande åbyggnader :

Mangardsbyggnad i två våningar och källarvåning, av resvirke med såg—
spånsfyllning, brädfodrad, under spåntak. I nedre vaningen finnas fyra rum
och kok samt butik och i den övre våningen fyra rum, vind och två klädgar—
derober. Byggnaden, som är försedd med vattenledning, slaskledning och
elektriskt ljus, är utvändigt rödmålad.

Uthusbyggnad, av resvirke delvis med sågspånsfyllnad under spåntak
på sockel av cement, innehållande ladugård, foderrum, gödselrum, isbod, ga—
rage och hemlighus; byggnaden ar rödmålad och i gott skick.

Fastigheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 7,600 kronor, har salu—

värderats tlll 9, 000 kronor.

Den, som har fordran varför fastigheten häftar eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auktio—
nen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 26 november 1926.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Allan Rietz.

Umeå 1926 — Larsson & C:os Trycker:

Exekutiv
auktion