OCR Output

1926 den 23 november. N:r 238.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Vasterbottens län.
Ser. B Landskansliet 1926

I

Uppläses i Nordmalings och Bjur—
holms tingslags kyrkor.

N:f 238. Exekutiv
auktion

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet tisdagen
den 28 instundande december kl. 11 fm., kommer, därest antagligt anbud er—
hålles, att försäljas Fritz Einar Holmström tillhöriga fran 1/48 mantal n:r 1
Balaker i Bjurholms socken avsondrade lagenheten Balåker 1' om 93 ar.

Ä lägenheten, som består av ouppodlad, stenbunden mark vid allmänna
landsvägen Bjurholm—Balsjö, finnes uppförd:

Mangärdsbyggnad, av resvirke med sågspånsfyllning på cementsockel
under spantak, indelad i tva rum och kok med skafferi, tambur och forstuga
i nedre våningen samt i övre våningen två oinredda rum.

Lägenheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 1,800 kronor, har salu—
värderats till enahanda belopp. '

Den, som har fordran varfor lagenheten häftar eller för vilken han eljest
äger åtnjuta beta‘ning ur kopeskillingen eller annan rätt, som bör vid auktio—
nen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 23 november 1926.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Allan Rietz.

Umeå 1926 — Larsson & C:s Tryckeri