OCR Output

1926 den 20 november. N:r 233—235.

lANSKUNGORELSER

Västerbottens län.

Ser. B Landskansliet 1926
N:t 233: Standskogs—
likvid. —
Pa begaran intages foljande
Kungorelse.
Vid en av Degerfors tingslags häradsrätt denna dag fastställd hemmans—
klyvning å 1/32 mantal Mårdsele n:r 1 litt. Aa i Degerfors socken har ifråga
om ståndskogslikviden blivit bestämt, att Maria Forsman såsom ägare av lot—
ten litt. Aab skall betala till O. K. Bäckström såsom ägare av lotten litt. Aaa
861 kronor 94 öre och till Charlotta Vilhelmina Bäckström såsom ägare till
lotten litt. Aac 88 kronor 40 öre, vilka ersättningsbelopp skola betalas inom
tre år efter det förrättningen blivit fastställd med 1/3 årligen.
Tingsstället i Degerfors by den 25 oktober 1926.
På ägodelningsrättens vägnar:
ERIK ]. RÖNQUIST. f
Enahanda

N :r 234.

Kungorelse.

Vid en av Degerfors tingslags häradsrätt denna dag faststalld hemmans—
klyvning å 3/32 mantal Bjursele n:r 1 litt. C i Degerfors socken har ifråga om
ståndskogslikviden bestämts, att Einar Karlsson såsom ägare av lotten litt. Ca
skall betala till C. A. Lundberg såsom ägare av lotten litt. Cb 1,868 kronor
53 öre att erläggas inom tre år efter förrättningens fastställande. i

Tingsstället vid Degerfors by den 25 oktober 1926.
På ägodelningsrättens vägnar:

ERIK |. RGNQUIST.