OCR Output

1926 den 15 november. N:ris 231—232.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens lan.

Ser. B Landskansliet 1926

N1 231.
På begäran intages följande

Vid en den 18 augusti 1926 slutad klyvning å 1/8 mtl. Degerbyn n:r 5
litt Ec i Skeliefteå socken, vilken förrättning den 12 november 1926 av Skel—
lefteå tingslags ägodelningsrätt fastställts har angående ståndskogslikvid be—
stämts att O. H. Bergqvist skall till K. O. Brännström erlägga 440 krono1
65 öre att gäldas med hälften inom sex månader efter förrättningens faststäl—
lelse och med andra hälften inom ytterligare sex månader.

RATTENS ORDFORANDE.

N1 232.

Vid en den 16 augusti 1926 slutad klyvning å 3/32 mantal Bjurvattnei
1 litt B i Skellefteå socken, vilken förrättning den !12 november 1926 av
Skellefteå tingslags ägodelningsrätt fastställts har angående ståndskogslikvid
bestämts att Herman Anrep skall till Jonas Stenberg erlägga 142 kronor 58
öre med hälften inom ett år efter förrättningens fastställelse och med andra
hälften inom ytterligare ett år.

RATTENS ORDFORANDE.

Umeå i landskansliet den 15 november 1926.
NILS G. RINGSTRAND.
Elis Aimgren.

Umeå 1926 — Larssor & C:s Tryckeri

Ståndskogs—
likvid.

Enahanda.