OCR Output

Enahanda.

1926 den 11 novembér. N:ris 225——230.
* P '
N :r:227.

Sedan Vilhelmina Itingslags agodelningsratt denna dag fastställt en å
1/8, mantal n:r 2 litt B Bäsksjö i Vilhelmina socken forrattad hemmans—

klyvning varder härmed kungjort, att vid nämnda förrättning bestämts, att till

ägaren av hemmansdelen 1/32 mantal litt Ba skall gäldas ersättning för mistad
ståndskog, nämligen av hemmansdelen 1/32 mantal litt. Bb till ett värde av
143 kronor 22 öre och av hemmansdelen 1/32 mantal litt. Bd. till ett värde av

. 397 kronor 08 öre ävensom att till ägaren av hemmansdelen 1/32 mantal litt.

Enahanda.

Enahanda

Bc skall av hemmansdelen 1/32 mantal litt. Bd galdas sådan ersättning till ett
värde av 1,465 kronor 58 öre, att utga i form av avverkningsrätt under nio år
från förrättningens fastställande.

Vilhelmina den 29 oktober 1926.
På ägodelningsrättens vägnar:

A. NORRMAN.

N:t 228.

Sedan Vilhelmina tingslags ägodelningsrätt denna dag fastställt en å
1/32 mantal n:r 1 litt. Ca Storbäck i Dorotea socken förrättad hemmansklyv—
ning, varder härmed kungjort, att vid denna förrättning bestämts, att till äga—
ren av hemmansdelen 1/96 mantal litt Caa skall gäldas ersättning for mistad
ståndskog nämligen av hemmansdelen 1/96 mantal litt Cab till ett värde av
884 kronor 47 öre och av hemmansdelen 1/96 mantal litt. Cac till ett värde av
1,175 kronor 36 öre att utgå i form av avverkningsrätt under nio år från för—
rättningens fastställande.

Vilhelmina den 29 oktober 1926. /
På.ägodelningsrättens vagnar:

A. NORRMAN.

N:t 229.

Sedan Vilhelmina tingslags ägodelningsrätt denna dag fastställt en å
15/128 mantal n:r 1 litt. Ac Österormsjö i Dorotea socken förrättad hemmans—