OCR Output

1926 den' 1 1: novembe'r:: . N:ris

LANSKUNGORELSER.

Västerbotten_s län.

Ser. B Landskansliet 1926

N:r 225. i Standskogs—
; d: likvid.
På begäran intages följande

Sedan Vilhelmina tingslags ägodelningsrätt denna dag fastställt en å
1/32 mantal n:r 1 litt C Brännåker i Dorotea socken, förrättad hemmansklyv—
ning, varder härmed kungjort, att vid nämnda förrättning bestämts, att av
hemmansdelen 1/64 mantal litt Ca skall gäldas ersättning till ägaren av 1/64
mantal litt Cb för mistad ståndskog till ett värde av 1,551 kronor 22 öre, att
utga i form av avverkningsrätt under nio år från förrättningens fastställande.

Vilhelmina den 29 oktober 1926.
På ägodelningsrättens vägnar:

A. NORRMAN.

N:f 226. Enahanda.

Sedan Vilhelmina tingslags ägodelningsrätt denna dag faststallt en å
3/32 mantal n:r 1 litt G Tvåtjärn i Dorotea socken, förrättad hemmansklyv—
ning, varder härmed kungjort, att vid nämnda förrättning bestämts, att av hem—
mansdelen 1/32 mantal litt Gc skall gäldas ersättning för mistad ståndskog,
därav åt ägaren av 1/32 mantal litt Ga 4,080 kronor 47 öre och åt ägaren av
1/32 mantal litt Gb till ett virde av 1,759 kronor 50 öre, att utgå i form av
avverkningsrätt under nio år från förrättningens fastställande.

Vilhelmina den 29 oktober 1926.
På ägodelningsrättens vägnar:

A. NORRMAN,