OCR Output

1926 den 6 november. N:r 218—224.
12 18 3

att vid nämnda förrättning bestämts, att av hemmansdelen 1/56 mantal litt.
B skall gäldas ersättning för mistad ståndskog till ägaren av 3/112 mantal litt.
A med 5,790 kronor 70 öre, samt att av hemmansdelen 1/112 mantal litt. C
skall gäldas sådan ersättning till ägaren av 3/112 mantal litt. A med 1,857
kronor 41 öre och till ägaren av 1/112 mantal litt. D med 1,532 kronor 92 öre,
å sådant sätt, att en tredjedel av beloppen erlägges vid vardera av de tre första
ordinarie skogsutsyningarna efter förrättningens avslutande, vilket. ägt rum
den 9 december 1925.

Lycksele den 25 oktober 1926.
På ägodelningsrättens vägnar:

A. NORRMAN.

Nif 223.

Sedan Lycksele tingslags ägodelningsrätt denna dag fastställt laga skifte
å 3/16 mantal Östansjö n:r 1, i Stensele socken, varder härmed kungjort, att
vid nämnda förrättning bestämts, att av hemmansdelen 3/32 mantal litt. B
skall till ägaren av 3/32 mantal litt. A gäldas ersättning för mistad ståndskog
med 2,792 kronor 80 öre, på sådant sätt, att en tredjedel av beloppet erlägges
vid envar av de tre första ordinarie skogsutsyningarna efter förrättningens av—
slutande, vilket ägt rum den 7 december 1925, vadan likviden skall vara till
fullo erlagd inom nio år från sistnämnda dag.

Lycksele den 25 oktober 1926.
På ägodelningsrättens vägnar:

A. NORRMAN.

N:+ 224.

Sedan Lycksele tingslags ägodelningsrätt denna dag fastställt hemmans—
klyvning å 9/64 mantal Örträsk n:r 11, litt. Lb (11**), i Örträsk socken, varder

Enahanda.

Enahanda.