OCR Output

Enahanda.

1926 den 6 november. N:r: 218—224.
o.
N :T 220.

Sedan Lycksele tingslags häradsrätt denna dag faststallt hemmansiklyy—
ning å 3/16 mantal Örträsk n:r 7 litt. Gd (7*); i Örträsk socken, varder: här—
med kungjort, att vid nämnda förrättning bestämts, att av hemmansliotten
3/32 mantal litt. Gda skall till ägaren av 3/32 mantal litt. Gdb gäldas errsätt—
ning för mistad ståndskog med 1,451 kronor 69 öre, på sådant sätt, attt en
tredjedel av beloppet erlägges vid vardera av de tre första ordinarie skojgsut—

_syningarna efter förrättningens avslutande, vilket ägt rum den 14 decem—

Enahanda.

Enahanda.

ber 1925.
Lycksele den 25 oktober 1926.

På ägodelningsrättens vägnar:

A. NORRMAN.

221.

Sedan Lycksele tingslags agodelningsratt denna dag faststallt hemmmans—
klyvning å 5/64 mantal Umgransele n:r 2 (2"*), i Lycksele socken, varder: här—
med kungjort, att‘ vid nämnda förrättning bestämts, att av hemmansliotten
5/128 mantal litt. Ob skall gäldas ersättning för mistad standskog, namiligen
åt ägaren till 1/64 mantal litt. Oa med 7,454 kronor 70 öre och till ägaren av
3/128 mantal litt. Oc med 1,316 kronor, på sådant sätt, att en tredjedcel av
beloppen erlägges vid vardera av de tre forsta ordinarie skogsutsyningsarna
efter forrattningens avslutande, vilket ägt rum den 8 december 1925.

Lycksele den 25 oktober 1926.
På ägodelningsrättens vägnar:

A. NORRMAN.

N1 222.

Sedan Lycksele tingslags ägodelningsrätt denna dag fastställt laga sskifte
å 1/16 mantal Gustafsholm n:r 1, i Lycksele socken, varder härmed kunsgjort,