OCR Output

1926 den 6 november. N:r 218—224.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens län.
Ser. B Landskansliet 1926

N:r 218.
På begäran intages följande

Sedan Lycksele tingslags ägodelningsrätt denna dag faststallt hemmans—
klyvning å 7/64 mantal litt. Ab n:r 1 Gustafstorp, i Lycksele socken, varder
härmed kungjort, att vid nämnda förrättning bestämts, att ståndskogslikvid
skall utgå på sådant sätt, att ägaren av 7/256 mantal litt. Abb äger att under
en tid av nio år efter förrättningens fastställande avverka skog å 7/128 mantal
litt. Aba till ett värde av 2,795 kronor 27 öre samt å 7/256 mantal litt. Abc
till ett värde av 1,215 kronor 4 öre, allt efter vissa av delägarna genom för—
ening beslutade värderingsgrunder.

Lycksele den 27 oktober 1926.
På ägodelningsrättens vägnar:

A. NORRMAN.

N:r 219.

Sedan Lycksele tingslags ägodelningsrätt denna dag fastställt hemmans—
klyvning å 9/64 mantal Örträsk n:r 10 litt. Kb, i Örträsk socken, varder här—
med kungjort att vid nämnda förrättning bestimts, att av hemmanslotten
9/128 mantal litt. Kbb skall till ägaren av 9/128 mantal litt. Kba gäldas er—
sättning för mistad ståndskog med 647 kronor 40 öre, förfallande till en tred—
jedel den 4 juni under ett vart av åren 1926, 1927 och 1928.

Lycksele den 25 oktober 1926.
© På ägodelningsrättens vägnar:

A. NORRMAN,

Standskogs—
likvid.

Enahanda.