OCR Output

1926 den 2 november. N:r 217.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.

Ser. B Landskansliet 1926

Uppläses i Umeå tingslags kyrkor.
N:r 217.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet tisdagen
den 14 instundande december klockan 11 fm., kommer, darest antagligt anbud
erhålles, att försäljas Helmer Andreas Strandberg tillhöriga 1/64 mantal n:r 4
Hissjon (4"*) och 13/512 mantal n:r 5 Hissjön 5'7) i Umeå socken.

A fastigheterna, som ligga i sambruk med varandra, finnas följande 3—
byggnader:

Mangardsbyggnad, i en våning, av timmer, å sockel av sten och under
spåntak. Byggnaden är brädfodrad och indelad i kök, kammare, sal och för—
stuga, i gott skick.

Bagarstuga av timmer, å sockel av sten och under spåntak, indelad— i två
rum, och är vid densamma tillbyggd vedbod och vagnslider av resvirke och
bräder. Byggnaden i gott skick.

Ladugard, under spåntak och å sockel av sten, indelad i fähus, stall och
loge av timmer samt port, foderlada och hemlighus av resvirke och brader.
Byggnaden i mindre gott skick.

Nödiga åkerlador.

Akerjorden å hemmansdelarna omfattar ungefär 5 hektar i mindre god
hävd och beräknas därå kunna vinterfödas en häst och tre kor.

Skog finnes endast till husbehov.

Fastigheterna, som äro åsatta ett gemensamt taxeringsvärde av 7,200
kronor, hava saluvärderats till enahanda belopp.

Den, som har fordran varfor fastigheterna häfta eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auktio—
nen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 2 november 1926.
NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 1926 — Larsson & C:s Tryckeri

Exekutiv
auktion