OCR Output

1926 den 2 november. N:r 216.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens län.

Ser. B Landskansliet 1926

Uppläses i Umeå tingslags kyrkor.

N:t 216.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet tisdagen
den 14 instundande december klockan 11 fm., kommer, därest antagligt anbud
erhålles, att försäljas Joh. Konrad jakobsson tillhoriga lagenheterna Dalbo
n:r 1 (Nyby 1**) om 9,9 ar och Dalbo n:r 2 (Nyby 1*”) om 10,2 ar, båda av—
söndrad från 7/128 mantal Nyby n:r 1 i Vännäs socken.

Ä lägenheterna finnas följande åbyggnader:

Mangardsbyggnad av resvirke, å stenfot, under tegeltak, i två vånnigar
och vind. Vardera vaningen är indelad i två rum och kök jämte tambur och
forstuga. Under bottenvåningen finnes stenkällare. Byggnaden i gott skick.

Uthusbyggnad av resvirke å stoppstenar, utom ladugården, som är av
tegel å betongsockel, under dels spåntak och dels tegeltak, innehållande ladu—
Uard med hölada, tvättstuga, tva vedbodar, hemlighus och två matbodar.

Byggnaden i nagorlunda gott skick.

Lägenheterna, som äro åsatta ett taxeringsvärde av 12,800 kronor, hava
saluvärderats till 15,000 kronor.

Den, som har fordran varför lägenheterna häfta eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auktio—
nen iakttagas, dger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 2 november 1926.
NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 1926 — Larsson & C;s Tryckeri

Exekutiv
auktion