OCR Output

1926 den 2 november. N:r 215.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.
Ser. B Landskansliet 1926

Uppläses i Umeå tingslags kyrkor.
N:r 215.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet tisda—
gen den 14 instundande december klockan 11 fm., kommer, därest antagligt
anbud erhålles, att försäljas Oskar Bernhard Andersson tillhöriga 7/128 man—
tal n:r 1 Langaker (1°) i Savars socken.

A fastigheten finnas foljande abyggnader:

Boningshus av resvirke, på stenfot, under spåntak, innehållande ett rum
med järnspis, i dåligt skick.

Vagnslider av brader, sammanfogat med boningshuset i dåligt skick.

Uthusbyggnad av resvirke, på cementsockel, under spantak. Cementgolv
för ladugården finnes, i dåligt skick.

Ladugård av timmer i dåligt skick.

Visthusbod av timmer samt fyra lador i gott skick.

A fastigheten utsas årligen två tunnor korn, en tunna havre samt två tun—
nor potatis. Skog och ved finnes till husbehov.

Fastigheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 6,200 kronor, har salu—
värderats till enahanda belopp.

Den, som har fordran varför fastigheten häftar eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auktio—
nen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 2 november 1926.

NILS G. RINGSTRAND,

Gustaf Hultman.

Umeå 1926 — Larsson & C:s Tryckeri

Exekutiv
auktion