OCR Output

1926 den 26 april. N:ris 47—48.

LÄNSKUNGÖORELSER.

Västerbottens län.

Ser. B Landskansliet 1926

N:r 47.
På begäran intages följande

Kungörelse.

Vid en den 19 maj 1925 slutad klyvning å 3/32 mantal Varuträsk n:r 1
litt. B. i Skellefteå socken, vilken förrättning den 21 april 1926 av Skelleftea
tingslags Ägodelningsrätt fastställts, har angående ersättning för standskog
' bestämts, att Olof Holmstrom skall till Karl Holmstrom betala ettusentvå—
hundrafyratioen kronor att gäldas i tre terminer med sex månaders mellanrum
mellan varje och första gången inom sex månader efter klyvningens fast—
ställande. i

RÄTTENS ORDFORANDE.

N:r 48.

Kungorelse.

Vid en den 19 maj 1925 slutad klyvning å 7/256 mantal Varuträsk n:r 3
litt. M. i Skellefteå socken, vilken förrättning den 21 april 1926 av Skellefteå
tingslags Ägodelningsrätt fastställts, har angående ersättning för ståndskog
bestämts, att Olof Degerman skall till Erik Degerman betala trehundratjugu—
fyra kronor 38 öre att gäldas i tre terminer med sex månaders mellanrum
mellan varje och första gången inom sex månader efter klyvningens faststäl—
lande. '

RÄTTENS ORDFÖRANDE.

Umeå i landskansliet den 26 april 1926.

NILS G. RINGSTRAND.
Elis Almgren.

Umeå 1926 — Larsson & C:os Tryckeri i

Standskogs—
likvid.

Enahanda.