OCR Output

1926 den 29 mars. N:r 46.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens lan.

| Ser. B Landskansliet 1926

nena

Uppläses i Stensele sockens kyrka.

N:r 46.

Hos Kungl. Maj:ts Befallningshavande hava O. F. Sjöberg, Alfred Karls— Interims—
son och Henning Johansson anhållit om tillstånd till interimsflottning i Matta— flottning i
bäcken och Ängesbäcken, Stensele socken. Mattabäc—

I anledning härav varder envar, vars rätt av ärendet beröres, härigenom _ ken och
förelagt, att inom fjorton dagar efter det denna kungorelse blivit i Stensele ängesbäc—
sockens kyrka uppläst hit inkomma med yttrande i ärendet vid äventyr, om det
försummas, att målet avgöres i befintligt skick.

Umeå i landskansliet den 29 mars 1926.

ken.

NILS G. RINGSTRAND,
Gustaf Hultman,

Umeå 1926 — Larsson & C:s Tryckeri