OCR Output

1926 den 29 mars. N:r 45.

LANSKUNGORELSER.

V asterbottens lan.

Ser. B Landskansliet 1926

Upplases i Stensele sockens kyrka.

N:r 45.

Hos Kungl. Maj:ts Befallningshavande hava Holmsunds Aktiebolag och Interims—
Sandviks ångsågs Aktiebolag anhållit om tillstand till interimsflottning inne— flottning i
varande var i Orrlidbacken, Stensele socken. Orshdbac—

I anledning härav varder envar, vars ratt av ärendet beröres, harigenom ken.
förelagt, att inom fjorton dagar efter det denna kungörelse blivit i Stensele

sockens kyrka upplast hit inkomma med yttrande i ärendet vid äventyr, om
det försummas, att målet avgöres i befintligt skick.

Umeå i landskansliet den 29 mars 1926.

NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Hultman.

Umeå 1926 — Larsson & C:s Tryckeri