OCR Output

1926 den 29 mars. N:r 44.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

Ser. B Landskansliet 1926

Uppläses i Stensele sockens kyrka.

—Nir 44.

Hos Kungl. Maj:ts Befallningshavande hava Holmsunds Aktiebolag, Gimo—
Osterby Bruks Aktiebolag och Aktiebolaget Gimo—Kol samt Sandviks Ang—
sågs Aktiebolag anhållit om tillstand till interimsflottning instundande var i
Skirträskbäcken, Stensele socken.

I anledning härav varder envar, vars rätt av ärendet beröres, härigenom
förelagt, att inom fjorton dagar efter det denna kungörelse blivit i Stensele
sockens kyrka uppläst hit inkomma med yttrande i ärendet vid äventyr, om
det försummas, att målet avgöres i befintligt skick.

Umeå i landskansliet den 29 mars 1926.
NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 1926 — Larsson & C:s Tryckeri

Interims:
flottning

Skirtrask
backen.