OCR Output

1926 den 23 mars. N:r 42.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens li@n.

Ser. B Landskansliet x 1926

Upplases i Stensele sockens kyrka.

N:r 42.
Hos Kungl. Maj:ts Befallningshavande har Trävaruaktiebolaget Svartvik Interims—
anhållit om tillstånd till interimsflottning i Jovanbäcken i Stensele socken. flottning i

I anledning härav varder envar, vars rätt av ärendet beröres, härigenom _ Jovanbäc—
förelagt, att inom fjorton dagar efter det denna kungorelse blivit i Stensele — ken.
sockens kyrka uppläst hit inkomma med yttrande i ärendet vid äventyr, om
det försummas, att målet avgöres i befintligt skick.

Umeå i landskansliet den 23 mars 1926.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustai Hultman. Allan Rietz.

Umeå 1926 — Larsson & i!:s Tryckeri