OCR Output

1926 den 19 mars. N:r 41.

: LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.

Ser. B Landskansliet 1926

Uppläses i Degerfors sockens kyrka.

N:r 41.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas å handlanden J. R. Johans— Exekutiv
sons i Tvärålund kontor tisdagen den 4 instundande maj klockan 12 p. d., _ auktion
kommer, därest antagligt anbud erhålles, att försäljas N. A. Andersson till— i
höriga hälften av hemmanet 1/64 mantal n:r 1 Söderbäck i Degerfors socken.

Ä nämnda hemman finnas följande åbyggnader:

Två mangårdsbyggnader av timmer, å sockel av sten, under spåntak, var—
dera byggnaden i en våning, indelad i kök, kammare och förstuga. Den ena
byggnaden är i gott skick medan den andra befinner sig i bristfälligt skick.

Bagarstuga av timmer å sockel av sten, under spåntak, indelad i bagar—
stuga, kammare och förstuga. Byggnaden i gott skick.

Ladugårdsbyggnad indelad i kostall, med port, gödselrum, vedbod och
loge. Kostallet är uppfört av timmer, logen, vedboden och gödselrummet av
bräder, allt under spåntak och å sockel av sten. Byggnaden i gott skick.

Fem åkerlador. j

Ä hemmanet, vinterfödas tre kor och en häst samt några småkreatur.

Skog finnes till husbehov.

Hela hemmanet, som är åsatt ett taxeringsvärde av 3,600 kronor, har sa—
luvarderats till enahanda belopp. Den nu utmätta hälften av hemmanet har
saluvärderats till 1,800 kronor.

Den, som har fordran, varför fastigheten häftar eller for vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auktio—
nen iakttagas, ager att darvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 19 mars 1926.

På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Allan Rietz.

Umeå 1926 — Larsson & C:s Tryckeri