OCR Output

1926 den 19 mars. N:r 40.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.

Ser. B Landskansliet 1926

Uppläses i Lycksele tingslags kyrkor.

N:r 40.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet Hisdagen — Exekutiv
den 27 instundande april kl. 11 fm., kommer, därest antagligt anbud erhålles, _ auktion
att försäljas Karl Samuel Rådahls sterbhusdelägare tillhöriga 7/96 mantal
n:t 1 Stensund (1*) i Sorsele socken.

A fastigheten finnas foljande åbyggnader :

Mangårdsbyggnad av timmer, under tak av spån och på sockel av sten,
indelad i kök, kammare och förstuga.

Uthusbyggnad av timmer, på stenfot och under spantak, indelad i ladu—
gard, med plats för fyra kor och en häst, port, foderlada och vedbod.

A fastigheten vinterfodas tre kor och en häst. Skog finnes till husbehov.

Fastigheten, som är åsatt ett taxeringsvärde att 2,800 kronor, har salu—
värderats till 3,000 kronor.

Den, som har fordran, varför fastigheten häftar eller for vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auktio—
nen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 19 mars 1926.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustat Hultman. Allan Rietz.

Umeå 1926 — Larsson & C:s Trycken