OCR Output

1926 den 13 mars. N:r 38.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.

Ser. B Landskansliet 1926

Upplases i Nordmalings och Bjurholms socknars kyrkor.

N:r 38.
Hos Kungl. Maj:ts Befallningshavande har Nordmalings Angsags Aktie—

' bolag anhållit om tillstand till interimsflottning innevarande ar i Leduån från

Cns

Vångsjön till och med Nyåkerssjön i Nordmalings socken.

I anledning härav varder envar, vars rätt av ärendet beröres, härigenom
förelagt, att inom fjorton dagar efter det denna kungörelse blivit i Nordmalings
och Bjurholms socknars kyrkor uppläst hit inkomma med yttrande i ärendet
vid äventyr, om det försummas, att målet avgöres i befintligt skick.

Umeå i landskansliet den 13 mars 1926.

På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman, Allan Rietz,

Umeå 1926 — Larsson & C:s Tryckert

Interims—
flottning i
Leduån.