OCR Output

1926 den 11 mars. N:r 36.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens lan.

Ser. B Landskansliet 1926

Uppläses i Nysätra tingslags kyrkor.

Nu 36.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskanslivt tisda—
gen den 20 instundande april kl. 11 fm., kommer, darest antagligt anbud er—
halies, att forsaljas Jonas Albin Olofssons konkursbo tillhöriga 39/640 mantal
a:¢ 1 Liljaback (1‘*) i Bygdeå socken.

A fastigheten finnas foljande åbyggnader:

Mangardsbyggnad av timmer under tak av spån, indelad i kök, kammare,
förstuga och vind.

Uthusbyggnad av timmer under spåntak inrymmande stall, foderlider,
foderlada och vedbod.

En loge och fem lador av timmer.

Samtliga byggnader i mindre gott skick.

A fastigheten vinterfodas en hast och tre kor. Årliga utsädet är två tun—
nor korn och en tunna potatis. Skog finnes till husbehov och avsalu.

Fastigheten har saluvärderats till 6,000 kronor.

Den, som har fordran, varfor fastigheten häftar eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auk—
tionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 11 mars 1926.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Allan Rietz,

Umeå 1926 — Larsson & C:os Tryckeri

Exe kutiv
auktion.