OCR Output

1926 den 11 mars. N:r 35.

LÄNSKUNGÖORELSER.

Västerbottens län.

Ser. B Landskansliet 1926

Uppläses i Umeå tingslags kyrkor.
N :t 35.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet tisda—
gen den 20 instundande april kl. 11 fm., kommer, därest antagligt anbud er—
hålles, att försäljas Edvard Ernfrid Edvardsson tillhoriga 3/324 mantal n:r 1
Bojnäs (1%) i Vännäs socken.

A fastigheten finnas foljande abyggnader.

Mangardsbyggnad av resvirke på stenfot under spåntak, indelad i kök,
kammare och forstuga. I kammaren finnes ingen eldstad och övre våningen
är oinredd. Byggnaden är rödmålad och i gott skick.

Ladugardsbyggnad inredd i en f. d. lada av timmer i mycket bristfälligt
skick.

Vedbod och hemlighus i bristfälligt skick samt två lador av timmer i

någorlunda gott skick.

A fastigheten vinterfödas två kor.

Fastigheten har saluvärderats till 3,200 kronor.

Den, som har fordran, varför fastigheten häftar eller for vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid
auktionen iakttagas; äger att därvid bevaka sin rätt.

Uimea i landskansliet den 11 mars 1926.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Allan Rietz.

Umeå 1926 — Larsson & C:s Tryckeri

Exekutiv
auktion