OCR Output

1926 den 11 mars. N:r 34.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

Ser. B Landskansliet 1926

Uppläses i Umeå tingslags kyrkor.
N:r 34.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet tisda—
gen den 20 instundande april kl. 11 fm., kommer, därest antagligt anbud er—
hålles, att försäljas Kristoffer Jonsson tillhöriga 21/1280 mantal n:r 1 Ostan—
sjö (17) i Umea socken.

A fastigheten finnas foljande abyggnader:

Mangardsbyggnad av timmer, pa stenfot, under spantak, indelad i kök,
kammare och forstuga samt vind.

Ladugardsbyggnad under spåntak, indelad i ladugard och port av tim—
mer samt en foderlada av bräder.

Två lador och en stenkällare. .

Ä hemmanet utsås årligen 1,5 hl. säd och 1,5 hl. potatis samt vinter—
födes en ko. Skog finnes endast till husbehov.

Fastigheten har saluvärderats till 3,000 kronor.

Den, som har fordran, varför fastigheten häftar eller för vilken han eljest
cäger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auk—
' tionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 11 mars 1926.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Allan Rietz.

Umeå 1926 — Larsson & C:s Tryckeri

Exekutiv
auktion