OCR Output

1926 den 10 mars. N:s 33.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.'

Ser. B Landskansliet 1926

Uppläses i Nordmalings och Bjur—
holms socknars kyrkor.
N:r 33. Sammanträ—

Med anledning av hit ingivet förslag om fastställelse av reglemente för de i flott—
Leduåns flottningsförening så varda jämlikt 35 & i lagen om flottning i all— ledsärende.
män flottled den 19 juni 1919, skogsägare och andra, som av frågan äro in—
tresserade, härigenom kallade att vid sammanträde inför Kungl. Maj:ts Be—
fallningshavande å sessionssalen härstädes måndagen den 29 innevarande
mars kl. 11 fm. tillstädeskomma för att över förslaget höras.

Handlingarna hållas under tiden här å landskansliet tillgängliga för dem,
som önska av desamma taga del.

Umeå i landskansliet den 10 mars 1926,

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. Allan Rietz.

Umeå 1926 — Larsson & C:s Tryckeri