OCR Output

1926 den 10 mars. N:r 32.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens län.

Ser. B Landskansliet 1926

Uppläses i Sorsele sockens kyrka.

N:s 32. Interims—

Hos Kungl. Maj:ts Befallningshavande hava Nordmalings Angsags Ak— flottning i
tiebolag och Olofsfors Bruk anhållit om tillstånd till interimsflottning inneva— Edstrasket
rande år av virke, som blivit kvarliggande i Edsträskbäcken, från Edsträsket JOff_b__OCkS* 5
till Jorrbockssjön. 2101

I anledning härav varder envar, vars rätt av ärendet beröres, härigenom
forelagt att inom fjorton dagar efter det denna kungörelse blivit i Sorsele soc—
kens kyrka uppläst hit inkomma med yttrande i ärendet vid äventyr, om det
forsummas, att målet avgöres i befintligt skick.

Umeå i landskansliet den 10 mars 1926.

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. Allan Rietz.

Umeå 1926 — Larsson & C:os Tryckeri