OCR Output

11926 —den :9 mars. N:r
ux 9 >

A lägenheten Alvlunda n:r 1 (On 6*), som innehaller en areal av
hektar, finnas följande åbyggnader :

Bostadshus, sammanbyggt med verkstad uppfört av resvirke på stoppste—
nar, inrymmande tre bostadsrum, ett kontorsrum, smedja och verkstad i mindre
gott skick. i

Virkesskjul och hyvelskjul av stolpar och bräder.

Såghus 51 meter långt och 8 meter brett, inrymmande diverse maskiner.

Lägenheten har saluvärderats till 20,000 kronor.

Fastigheten 7/512 mantal litt Zbab n:r 5 Ön (5*) är belägen å Sofiehem
inom Umeå stad i omedelbar märhet till därstädes befintliga industrianlagg—
ningar och består till huvudsaklig del av skogsmark. Ä densamma finnes upp—
förd en mindre hölada av timmer.

Fastigheten har saluvärderats till 3,000 kronor.

Den, som har fordran, varfor fastigheterna hiafta eller for vilken ‘han el—
jest äger åtnjuta 'betalning ur köpeskillingen «eller annan rätt, som bör vid auk—
tionen takttagas, Ager aatt därvid bevaka sin rätt.

Umea i landskansliet den 9 mars 1926.

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. Allan Rietz.

Umeå 1926 — Larsson & C:s Tryckeri