OCR Output

1920 den 9 mars. N:r 31.

LANSKU NGORELSER

Vasterbottens län.

Ser. B Landskansliet i 1926

Uppläses i Umeå tingslags samt Umeå stads kyr—
kor.
N:r 34.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet onsda—
gen den 14 instundande aprzl kl. 11 fm., kommer, därest antagligt anbud er—
hålles, att försäljas Travaruaktiebolaget On tlllhorlga 7 /768 mantal n:r 5 On
(5**), 7/384 mantal n:r 5 Ön (5*) samt lägerheterna Älvsbacka n:r 1 (Ön
6**) avsöndrad från 1/8 mantal n:r 6 On, Ön 6*, avsöndrad från 23/128
mantal samma hemman och Älvlunda n:r 1 (Ön 6**) avsöndrad från lägenhet
under 23/128 mantal Ön n:r 6 allt i Umeå socken samt Paul Bellander till—
höriga 7/512 mantal litt Zbab n:r 5 Ön (5*) i Umeå stad.

Å 7T/768 mtl n:t 5 Ön, som innehåller en areal av 3,1070 hektar, finnas
följande abybgnader

Bostadshus på sockel av granit uppfört av llggande timmer med ytter—
panel, innehållande två rum och kök, tambur m. m.

Bostadshus på sockel av granit, uppfört av resvirke och bräder med såg—
spånstyllning indelat i två rum och kök m. m. samt sammanbyggt med ett ut—
hus av resvirke inrymmande matbod och vedbod.

Uthus av resvirke indelad i vedbod och hemlighus.

Bostadshus av timmer på sockel av betong, indelad i tolv rum, vilka del—
vis sakna inredning.

Fastigheten har saluvärderats till 25,000 kronor.

7 /384 mantal n:r 5 Ön (5*) innehåller i areal 8,8500 hektar och utgöres
av ett skogsskifte, tillhörande den s. k. Grössjöskogen.

Fastigheten har saluvärderats till 2,000 kronor.

Ä lägenheten Älvsbacka n:r 1; som innehåller en areal av 0,6690 hektar,
Tlinnas följande åbyggnader.

Bostadshus av resvirke, inrymmande tre rum och kok m. m., i bristfäl—
ligt skick.

Lagenheten har saluvärderats till 5,500 kronor.

Ä lägenheten Ön 62*, som innehåller i areal 0,7740 hektar, finnas följande

'| åbyggnader.

Bostadshus uppfört av timmer på granitsockel, innehållande tre rum och
kök m. m.

Bostadshus sammanbyggt med uthus på sockel av granit, uppfört av tim—
mer, inrymmande två rum och vedbod, i mindre gott skick.

Lägenheten har saluvärderats till 8,000 kronor.

Exekutiv
auktion