OCR Output

1926 den 9 mars. N:f 30.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens lä_n.

B Landskansliet _5 29928

ä häg (5 41 —2 171
sa a gi ; tt s i

Uppläses i Umeå tingslags kyrkor.
30:

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas å Olof Herman Sundbergs
gård i Kassjö, Umeå socken måndagen den 12 instundande april kl. 12 på
| dag()n kommer, darest antagligt anbud erhålles, att försäljas Olof Herman
Sundberg tillhöriga 3//28 mantal n:r 2 Kassjön (1/2 av 2" ) i Umed socken.
Å denna hemmansdel jämte ytterligare 3/128 mantal n:r 2 Kassjö fin—
' nas följande åbyggnader:

Mangårdsbyggnad av timmer, på stenfot, under spåntak, indelad i kök,
kammare, bakugnsrum och forstuda byggnaden i mindre gott skick.

Byggnad för födorädstagarne av resvirke och bräder, på stenfot, under
spantak, inrymmande kok, kammare och forstuga i nedre våningen samt ett
rum och vind i övre våningen. Byggnaden i gott skick.

Ladugårdsbyggnad under spåntak, indelad i fähus och loge av timmer
samt port, halmlider och godselrum av resvirke och bräder. Byggnaden i
mindre gott skick.

Födorådstagarnas ladugård av resvirke och bräder under spåntak, inrym—
mande fähus, port, lada, gödselstad och hemlighus. Byggnaden i gott skick.

Två vedbodar samt nödiga lador.

Ä hela hemmanet 3/64 mantal kan årligen utsås 4 hl. säd och 3 hl. po—
tatis samt vinterfödas 1 häst och 3 kor. Skog finnes endast till husbehov.
Äkerjorden är i mindre god hävd.

Hela hemmanet 3/64 mantal har saluvärderats till 7,000 kronor. Av detta
saluvärde beloper på _ utmätta hemmansdelen 3/128 mantal hälften eller
3 500 kronor.

. Den, som har fordran, varför fastigheten hiftar eller för vilken han eljest
‘ ager atnjuta betalning ur kopesklllmgen eller annan rätt, som bör vid auktio—
| nen 1akttagas äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 9 mars 1926.
\

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. Allan Rietz.

ÄÅ

Umeå 1926 — Larsson & C:s Tryckeri

Exekutiv:
auktion