OCR Output

1926 den 22 februari. N:r 29.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.

Ser. B Landskansliet 1926

Uppläses i Vilhelmina sockens kyrka.
NeT ”20
Hos Kungl. Maj:ts Befallningshavande har Dynäs m. fl. Aktiebolag an— Interims—

hållit om tillstånd till interimsflottning i Skikkibäcken inom Vilhelmina socken flottning i
instundande vår. Skikkibäc—

I anledning harav varder envar, vars rätt av ärendet beröres, härigenom _ ken.
förelagt att inom fjorton dagar, efter det denna kungörelse blivit i ovannämnda
sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande i ärendet, vid äventyr, att

sådant yttrandes uteblivande icke kommer att utgöra hinder för ärendets av—
‘ gorande i befintligt skick.

Umeå i landskansliet den 22 februari 1926.

NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 1926 — Larsson & (::s Tryckeri