OCR Output

1926 den 18 februari. N:r 28.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.

Ser. B Landskansliet 1926

| Uppläses i Umeå tingslags kyrkor.

;' N:+. 28.
| Genom exekutiv auktion, som skall forrattas här å landskansliet tisdagen
den 23 instundande mars kl. 11 fm., kommer, darest antagligt anbud erhålles,
|att försäljas Erik Adolf Hornberg tillhoriga 19/256 mantal litt Baa n:r 2 Ivars—
boda i Sävars socken.

A fastigheten finnas följande åbyggnader:

‘ Boningshus, av timmer, under spåntak, indelat i fyra rum och tva forstu—
gor; i mindre gott skick.

Flygelbyggnad, av timmer och resvirke med spanfylinad, indelad i1 ba—
garstuga, kammare och sal samt forstuga. Salen av resvirke med spanfylinad.

Uthusbyggnad, av timmer och sten, indelad i fähus, port och foderlada
samt stall, stallider och port.

Troekloge av timmer samt åtta lador och en loge, samtliga byggnader i
| gott skick.

1 A hemmanet utsas arllgen 2 a 3 tunnor korn och havre samt 2 tunnor po—
tatis och vinterfödas 3 å 4 kor och en häst. Skog finnes till husbehov och
' något till avsalu.
| Hemmanet har saluvärderats till 7,000 kronor.

Den, som har fordran, varför fastlgheten haftar eller for vilken han eljest

[ aget atnjuta betalning ur kopesklllmgen eller annan rätt, som bör vid auktio—

' nen iakttagas, Ager att därvid bevaka sin ratt.

Umeå i landskansliet den 18 februari 1926.

NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umea 1926 — Larsson & C:s Tryckeri

Exekutiv
auktion.

:(,&_x