OCR Output

1926 den 17 februari. N:ris 24—27.

LAN SKUNGO RELSER.

%/' sterbottens län.

|
B Landskansliet 1926

Nur: 24.

Standskogs—
På begäran intages följande likvid
Kungörelse.
Vid laga klyvning å 5/192 mantal n:r 1 Bergvattnet litt AIV i Dorotea
socken, som den 30 januari 1926 fastställts av Vilhelmina tingslags Agodel-¬
mngsratt har angående ståndskogen bestämts, att ägaren av litt AIVd äger att
å ägolotten litt AIVa avverka skog för 49 kronor 11 öre, att ägaren av litt
AIVe äger att avverka skog å ägolotten litt AIVa for 149 kronor 15 öre och å
ägoiotten litt AIVb för 258 kronor 15 öre samt att ägaren av ägolotten litt
Aivi äger att avverka skog å ägolotten litt AIVb for 22 kronor 71 öre och å
ägolotten litt AlVe for 299 kronor 92 öre ävensom att likviden skall vara ut—
| tagen inom nio år från klyvningens fastställande; betygar.
Vilhelmina tingsställe den 30 januari 1926.
Pa Agodelningsrattens vagnar:
GOSTA FRANBERG.
N:r 25. Enahanda
På begäran intages följande å

Kungorelse.

|_ _ Vid laga skifte av 1/16 mantal n:r 1 Stora Annivare i Vilhelmina socken,
|_som den 30 januari 1926 faststallts av Vilhelmina tingslags Agodelningsratt,
har angående standskogen bestimts, att ägaren av litt B äger att å agolotten

4 litt A avverka skog för 54 kronor 93 öre och å ägolotten litt C för 167 kronor

71 öre samt att likviden skall vara uttagen inom nio år från sklftets faststäl—
| lande; betygar.

Vilhelmina tingsställe den 30 januari 1926.
På Agodelningsrattens vagnar:
GOSsTA FRANBERCG.