OCR Output

1926 den 10 februari N :ris 22—23.

LANSKUNGORELSER.

V asterbottens län.

Ser. B Landskansliet 1926
N6 22. Standskogs—
p 3å i A likvid.
På begäran intages foljande
Kungorelse.
Vid hemmansklyvning å 21/2048 mantal n:o 6 Langsele litt Ld i Or—
träsks socken, vilken förrättning fastställts denna dag, har angaende stand—
skogslikvid bestämts, att ägaren av litt Ldb skall betala till ägaren av litt Lda
37 kronor 1 öre att gäldas i penningar med 1/3 vid varje av de tre på varandra
följande första ordinarie utsyningarna efter förrättningens avslutande.
== Lycksele den 3 februari 1926.
På Ägodelningsrättens vägnar:
CARL LILIENBERG.
N:r 23.
På begäran intages följande Enahands.;

Kungörelse.

Vid laga klyvning å hemmanet 5/64 mantal n:r 1 Sandsele litt Be i Sor—
sele socken, vilken förrättning fastställts denna dag, har angående standskogs—
likvid bestämts, att ägaren av ägolotten litt Bea skall betala till ägaren av ägo—

| Totten litt Beb 1,377 kronor 57 öre och till ägaren av ägolotten litt Bec 2,180
| kronor 65 öre att gäldas i kontanta penningar inom ett år från skiftets fast—

ställande.
Lycksele den 3 februari 1926.
På vägnar:
CARL LILIENBERG.

Umeå i landskansliet den 10 fehruåri 1926.
NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Hultman.

Umcå 1926 — Larsson & C:s Trycken