OCR Output

1926 den 25 januari. N:r 20.

LANSKUNGORELSER

Västerbottens län.

Ser. B Landskansliet 1926
>> Aa eer

Upplases i Mala och Norsjö tings—
lags kyrkor.
N:r 20.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet tisdagen
den 9 nästkommande mars kl. 11 fm., kommer, därest antagligt anbud erhål—
les, att försäljas Frans Konrad Persson tillhöriga lägenheten Östra Lainejaur
1* i Malå socken.
A lagenheten finnes uppford:
Mangardsbyggnad pa cementstenfot under spantak, indelad i kok och
förstuga. Byggnaden i gott skick.
Lägenheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 500 kronor, har saluvat—
derats till enahanda belopp.
Den, som har fordran, varför lägenheten häftar eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auktio—
nen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 25 januari 1926.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

Umeå 1926 — Larsson & C:s Tryckeri.

Exekutiv
auktion