OCR Output

1926 den 25 januari. N:r 19.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Vasterbottens län.

Ser. B Landskansliet 1926

«id ; ö tcta tota FRR ( S [

Uppläses i Skellefteå tingslags kyrkor.

Nir 19. Exekutiv

Genom exekutiv auktion, som skall forrattas har a landskansliet tisda— _ auktion
gen den 9 nästkommande mars kl. 11 fm., kommer, darest antagligt anbud
erhålles, att försäljas Olof Axel Olofsson tillhöriga 1/128 mantal n:r 1 Elg—
trask (1°) i Jorns socken.

A fastigheten finnas foljande abyggnader:

Mangardsbyggnad av timmer pa stenfot och under tak av spån, inne—
hallande kok, kammare och forstuga i nagorlunda gott skick.

Uthusbyggnad, under spantak, innehållande ladugård av timmer på knut—
stenar samt foderbod, gödselrum och redskapslider av. bräder på knutstenar.
Byggnaden i gott skick.

Ladugardsbyggnad, gammal och i dåligt skick, uppförd under tak av
spån, innehållande ladugård av timmer samt vedbod och hemlighus av bräder.

Tre lador. Skogstillgången är icke tillräcklig för husbehov.

Ä fastigheten vinterfödas en häst och två kor.

Fastigheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 3,400 kronor, har salu—
värderats till enahanda belopp.

Den, som har fordran, varför fastigheten haftar eller for vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auktio—
nen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 25 januari 1926.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

Umeå 1926 — Larsson & C:s Tryckeri