OCR Output

1926 den 25 januari. N:r 18.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.

Ser. B Landskansliet 1926

Uppläses i Umeå tingslags kyrkor.
N:r 18.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet tisdagen
den 9 nästkommande mars kl. 11 fm., kommer, därest antagligt anbud erhål—
les, att försäljas Robert Strandberg tillhöriga lägenheten Hissjön 5! om 0,135
hektar, avsöndrad fran 13/512 mantal Hissjon n:r 5 samt lägenheten Rosen—

' hagen n:r 1 (Haddingen 2*), avsondrad fran 1/8 mantal n:r 2 Haddingen i
_ Umea socken.

A lagenheten Hissjon 5"% finnas foljande abyggnader:

Boningshus i två våningar av resvirke och bräder på betonggrund, un—
der papptak, målat med brun oljefärg. Gården är ännu ej färdigbyggd, men
avsedd att indelas i kok, kammare, sal, tambur och forstuga i vardera va—
ningen.

Ladugard av resvirke och brader, pa betonggrund, under spantak, ännu
ej inredd men avsedd att indelas i fahus, port, foderlada och godselrum.

Lägenheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 4,000 kronor, har salu—
värderats till samma belopp.

Lägenheten Rosenhagen n:r 1 är belägen ungefär 2 km. norr om ovan—
berörda fastighet. Den omfattar i areal 7,175 har och består av myrmark på
sandbotten. Ä lägenheten är ungefär 1 har uppodlad till åker, som är i mindre
god hävd. Några åbyggnader å densamma finnas icke.

Lägenheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 800 kronor, har saluvär—
derats till enahanda belopp.

Den, som har fordran, varför lägenheterna häfta eller for vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auktio—
nen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 25 januari 1926.
På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaft Huitman. Gustaf Heintz.

Umeå 1926 — Larsson & C:s

Exekutiv
auktion