OCR Output

1926 den 25 januati. _N:s 17.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.

Ser. B Landskansliet 1926

Uppläses i Umeå tingslags kyrkor.
NsT 17.
| Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet tisda—
' gen den 9 nästkommande mars kl. 11 fm., kommer, därest antagligt anbud er—
halles, att forsaljas Kalla Olof Jonsson tillhöriga 1/24 mantal n:r 10 Vaster—
| hiske (10®) i Umea socken.
| A fastigheten finnas foljande abyggnader:
| Boningshus av resvirke och bräder, på betonggrund, under tegeltak, inde—
' lat i två rum och förstuga.
Ladugård av timmer med vidbyggt skjul av bräder samt två lador.
Ä hemmanet utsås årligen 4 hl. säd och 3 hl. potatis samt vinterfödas
2 å 3 kor.
Fastigheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 3,900 kronor, har salu—
värderats till enahanda belopp.
| Den, som har fordran, varför fastigheten häftar ciler för vilken han eljest
' äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auktio—
| nen iakttagas, äger att därvid bevaka sin ratt.

, . Umeå i landskansliet den 25 januari 1926.

På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

Umeå 1926 — Larsson & C:os Tryckeri

Exekutiv
auktion