OCR Output

1926 den 25 januari. _N:r 16.

LÄNSKUNGÖRELSER

Vasterbottens lan.

Ser. B Landskansliet 1926

Uppläses i Nysätra tingslags kyrkor.
N:t 16.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet tisda— Exekutiv
gen den 9 nästkommande mars kl. 12 på dagen, kommer, därest antagligt an— — auktion.
bud erhålles, att försäljas Johannes Widmark och h. h. Elma Kristina Wid—
mark tillhoriga 7/256 mtl n:r 4 Anaset (4**) i Nysätra socken.

A fastigheten finnas foljande åbyggnader:

Bostad och uthusbyggnad i en länga, på knutstenar, under spåntak, in—

_ nehallande kok och alkov, fähus och stall, timrad; foder— och torvstrorum,
vedbod och hemlighus av resvirke och bräder samt en hölada. Byggnaderna
i gott skick.

Ä fastigheten utsås 6 skäl korn och V tunna potatis och vinterfödas å
densamma två kor.

Skog finnes endast till vedbrand.

Fastigheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 5,000 kronor, har salu—
värderats till 6,000 kronor.

Den, som har fordran, varför fastigheten haftar eller för vilken han eljest
ager åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan ratt, som bör vid auktio—
nen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 25 januari 1926.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

Umeå 1926 — Larsson & C:s Tryckeri