OCR Output

1926 den 25 januari. _N:r 15.

LANSKUNGORELSER

Västerbottens län.
Ser. B Landskansliet __ 1926

so

Uppläses i Burträsks sockens kyrka.

N:r 15.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet tisdagen — Exekutiv
den 9 nästkommande mars kl. 12 på dagen, kommer, därest antagligt anbud — 4"*t9"—
— erhålles, att försäljas Jonas Anton Lustig tillhöriga 1/96 mantal n:r 3 Lubbo—
_ trask (3°) i Burträsks socken.

$ Ä hemmanet finnas följande åbyggnader:
Mangardsbyggnad av timmer på cementsockel under spåntak, indelad i
_ _ kok, två kammare och förstuga å nedre botten, därav endast köket och en
—kammare samt förstugan äro fullständigt inredda. A övre botten finnes oin—
redd vind.

Ladugardsbyggnad indelad i fähus, port med timrad källare, torvströrum,
— foderlada, vedbod och matbod. Fähuset innehåller plats för åtta kor samt små—
PP kreatur. Fähuset är uppfört av timmer på cementsockel och ladugården i öv—
! rigt av resvirke på knutstenar. Byggnaden i gott skick.

i Nödiga åkerlador finnas.

Ä hemmanet vinterfödas två kor, en häst och några småkreatur samt
utsås för närvarande två tunnor korn och två tunnor potatis.

Skog finnes till husbehov och nagot till avsalu.

Fastigheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 3,500 kronor, har salu—
värderats till 5,000 kronor.

Den, som har fordran, varfor fastigheten häftar eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auktio—
nen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 25 januari 1926.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. i Gustaf Heintz.

Umeå 1926 — Larsson & C:s Tryckeri