OCR Output

/ ' 1926 den 25 januari. N:r 14.

LANSKUNGORELSER.

Västerbotten s Ean.

V,'Sef- B å Landskansliet 1926

Upplases i Burtrasks sockens kyrka.
N:r 14.
© — Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet tisda—
' gen den 9 nästkommande mars kl. 12 på dagen, kommer, därest antagligt an—
[ bud erhålles, att forsaljas Gustaf Ludvig Holmgrens konkursbo tillhöriga
) 3/128 mantal n:r 1 Ljusvattnet (1**) i Burtrasks socken.
A fastigheten finnas foljande abyggnader.
Mangärdsbyggnad, uppförd av resvirke och bräder med sagspansfylIning
— på stenfot och täckt med spåntak, indelad i kök, sal och förstuga å nedre bot—
ten samt ett rum jämte vind å övre botten, i gott skick.
Ladugardsbyggnad, av resvirke och brader, delvis pa stenfot och delvis
_pa knutstenar, under spantak, indelad i loge, foderlada, portlider och fahus,
N gott skick.
1 Vedbod och redskapsbod av resvirke och bräder under tak av spån, i gott
© skick samt tre åkerlador och en mindre ängslada.
A hemmanet vinterfodas tva kor och två å tre får.
Hemmanet, som ar åsatt ett taxeringsvärde av 3,600 kronor, har saluvär—
derats till 5,000 kronor.
Den, som har fordran, varfor fastigheten haftar eiler för vilken han eliest
_ äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auktio—
nen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 25 januari 1926.

På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

Umea 1926 — Larsson 8 C 20 Trvcken

Exekutiv
auktion