OCR Output

. 19206 den 22 {anuari. N: 13.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

| Ser. B Landskansliet 1926

Upplases i Skelleftea tingslags kyrkor.

N: 13. : .

Genom exekutiv auktion som skall forrattas a tingsstallet invid Skellefteå
teiad fredagen den 26 februari 1926 kl. 7 em., kommer, därest antagligt anbud
terhalles, att försäljas Karl Oskar Johansson tillhöriga 15/1024 mantal n:r 15
Hedensbyn (15%*) i Skelleftea socken.

t © —Å fastigheten finnas följande Abyggnader:

Boningshus av timmer, på stenfot, under spåntak, rödmålat, indelat i
kök, kammare och förstuga, i någorlunda gott skick.

Uthusbyggnad av bräder med spånfyllning och resvirke, på stenfot och
knutstenar, under spåntak, avdelad i fähus, port, lider, vedbod och hemlighus,
i bristfalligt skick. '

Tre lador.

A fastigheten utsas i medeltal tva skäl korn, 24 tunna potatis samt vin—
terfodes en ko. Skog finnes till husbehov.

Fastigheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 2,600 kronor, har salu—
värderats till enahanda belopp.

Den, som har fordran, varför fastigheten häftar eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid

© auktionen iakttagas, äger därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 22 januari 1926.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. i Gustaf Heintz.

UmeA 1926 — Larsson & C:s Tryckeri

Exekutiv
auktion.