OCR Output

1926 den 22 januatfi. N:r 12.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.

Ser. B Landskansliet 1926

Upplases i Skelleftea tingslags kyrkor.

N: 12.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas å tingsstället invid Skellef—
teå stad fredagen den 26 februari 1926 kl. 7 em., kommer, därest antagligt an—
' bud erhålles, att försäljas P. G. Sjölund tillhöriga lägenheten Sjölund n:r 1
| (Innerursvik 2'*) avsöndrad från den från lägenheten Backen n:r 1 under 3/32
mantal Inre Ursviken n:r 2 i Skellefteå socken avsöndrade lägenheten Stenbac—
| ken n:r 2.
| Ä fastigheten finnas följande åbyggnader.

Mangardsbyggnad, uppförd av plank på stenfot under spåntak, nedre
| vaningen indelad i kammare, kok och forstuga. I övre våningen har inretts två
rum. Byggnaden ar i gott skick.

Uthusbyggnad, av spantervirke, på hörnstenar, under spåntak, innehål—
lande matbod, vedbod och hemllghus Byggnaden, som är omålad och ännu
| ej ’rardlgbyggd ar i gott skick.

Fastigheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 2,000 kronor, har salu—
värderats till enahanda belopp.

Den, som har fordran, varför fastigheten häftar eller för vilken han el—
| jest äger åtnjuta betalmng ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid
auktlonen iakttagas, äger därvid bevaka sin ratt.

Umeå i landskansliet den 22 januari 1926.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustat Hultman. Gustaf Heintz.

Umeå 1926 — Larsson & C:s Tryckeri

Exekuhy
aukticn