OCR Output

1926 den 21 januari. N:ris 9—11.
u.9 ..

samt i den övre en bostadslägenhet om två rum och kok samt ett kakelugns—
rum. Byggnaden är försedd med verandor och rymliga förstugor. Under bygg—
naden finnas inredda tre matkallare.

2:0) —Mindre uthusbyggnad under papptak innehallande tre vedbodar.

Fastigheten. är av vederbörande utmätningsman saluvärderad till 25,000
kronor samt åsatt ett taxeringsvärde av 32,500 kronor.

Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör vid
auktionen iakttagas, äger därvid bevaka sin rätt.

Umeå rådhus den 18 januari 1926.
ÖVEREXEKUTOR.

Umeå i landskansliet den 21 januari 1926.

På Länsstyrelsens vägnar:
Elis Almgren. Allan Rietz.

Umeå 1926 — Larsson & C:s Tryckeri