OCR Output

Exekutiv
auktion

Enahanda.

1926 den 21 januari. N:ris 9—11.

_9 /

N:r=4€0.

På begäran intages foljande

Kungorelse.

Genom offentlig auktion, som förrättas inför överexekutor å. rådhuset
härstädes onsdagen den 24 februari 1926 klockan 1 efter middagen, kommer
att i den ordning, som om utmätt fast egendom är stadgat, till den högstbju—
dande försäljas fanjunkaren F. H. S. Lindberg tillhöriga fastigheten n:r 3 i
kvarteret Järven här i staden.

A tomten finnas uppförda:

1:0) Bostadshus, i två vaningar, under plåttak, innehållande i vardera
våningen en bostadslägenhet om fyra rum och kök, serveringsrum, jungfru—
kammare, hall och badrum. Vindsvåningen inrymmer en lägenhet om två rum
och kok samt forstuga och tambur. I kallarvaningen finnas mjolkforsaljnings—
lokal, två matkällare och två vedbodar.

2:0) — Mindre uthus av resvirke, inrymmande fyra mindre bodar.
Fastigheten är av vederbörande utmätningsman saluvärderad till 35,000
kronor samt åsatt ett taxeringsvärde av 52,500 kronor.

Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller har annan ratt, som bor vid auk—
tionen iakttagas, äger därvid bevaka sin rätt.

Umeå rådhus den 18 januari 1926.

ÖVEREXEKUTOR.

Nr 1 1.

På begäran intages följande

Kungorelse.

Genom offentlig auktion, som förrättas inför överexekutor å rådhuset här—
stades onsdagen den 24 februari 1926 klockan 2 efter middagen, kommer att
i den ordning, som om utmätt fast egendom är stadgat till den högstbjudande
försäljas N. A. Lindfors tillhöriga fastigheten n:r 1 i kvarteret Räven här i
staden.

Ä tomten finnas uppförda:

i:0) Bostadshus under plåttak i två våningar, inrymmande i den nedre
två bostadslägenheter, en om två rum och kök och en om ett rum och kök