OCR Output

1926 den 21 januari. N:ris 9—11.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Vasterbottens län.
Ser. B i Landskansliet i 1926

N:r 9.

På begäran intages följande

Kungorelse.

Genom offentlig auktion, som förrättas inför överexekutor å rådhuset
härstädes onsdagen den 24 februari 1926 klockan 12 på dagen, kommer att
i den ordning, som om utmätt fast egendom är stadgat, till den högstbjudan—
de försäljas häradsskrivaren J. A. G. Söderbergh ‘ullhorlga fastigheten n:r 2
i kvarteret Slöjdaren här i staden.

Ä tomten finnas uppforda:

1:0 Bostadshus vid Storgatan på grund och sockel av cementputsad
sten under plåttak inrymmande en bostadsvåning med tvenne forstugor, bad—
rum, W. C., kök, serveringsrum, skafferier samt sju rum och hall med trapp—
uppgång till vinden där tre boningsrum finnas inredda. Byggnaden är for—
sedd med rymlig matkällare.

2:0 _ Gardshus pa sockel och grund av sten under papptak innehållande
i nedre vaningen bagarstuga, forradsrum, vagnbod, stall for tva hastar, god—
selrum och avträden. A andra vaningen finnes stor vind samt ett rum och kok.

Fastigheten är av vederbörande utmätningsman saluvärderad till 32,000
kronor samt åsatt ett taxeringsvärde av 59,000 kronor.

Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör vid
auktionen iakttagas, äger därvid bevaka sin rätt.

Umeå rådhus den 18 januari 1926.
ÖVEREXEKUTOR.

Exekutiv
auktion.