OCR Output

1926 den 18 januati. _N:: 6:

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens län.
Ser. B i Landskansliet 1926

Uppläses i Norsjö och Skellefteå
socknars kyrkor.

N:r 6.

Sedan Länsstyrelsen på därom av Skellefteå flottningsförening gjOrd Aysyning av
framställning genom resolution den 16 december 1924 förordnat flottleds— reglerings—
ingenjören, kaptenen i Kungl. Väg— och Vattenbyggnadskåren P. Silfverbrand _ arbeten.
i Umeå, att jämlikt 8 § flottningsstadgan den 30 december 1880 verkstalla
avsyning å de i Lansstyrelsens utslag den 31 januari 1919 omförmälda bygg—
nads— och rensningsarbeten, som äro utförda i Karsbäcken och dess bivat—
ten Sillarbäcken, Räveln, Jonsträskbäcken och Dömanbäcken inom Norsjö och
Skellefteå socknar, och sådan avsyning numera verkställts samt instrument
däröver hit inkommit, varder envar, vars rätt av ärendet beröres, härigenom
förelagt, att inom fjorton dagar efter det denna kungörelse blivit i ovannämn—
da socknars kyrkor uppläst, hit inkomma med yttrande i ärendet, vid äventyr,
att dylikt yttrandes uteblivande icke hindrar ärendets avgörande i befintligt
skick; kommande handlingarna i ärendet att under tiden hållas här å lands— +
kansliet tillgängliga för dem, som därav önska taga del.

Umeå i landskansliet den 18 januari 1926.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Allan Rietz.

Umeå 1926 — Larsson & C:s Tryckeri