OCR Output

1926 den 11 januari. N:r 5.

LANSKUNGORELSER

Vasterbottens la‘n.

SerB ww s Landskansllet _ 1926

inftenu Uppläses i Asele. tingslags kyrkor.
N:f 5.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas å tingsstället i Äsele tisda—
gen den 16 februari 1926 kl. 7 em., kommer, därest antagligt anbud erhålles
att försäljas L. O. Edlunds konkursbo tillhöriga 7/64 mantai n:r 1 Sorasele
samt P. E. Nyberg tillhoriga 1/16 mantal n:r 1 Sorasele litt Aiab allt i Äsele
socken.

Fastigheten 7/64 mantal n:r 1 Sorasele har efter den 14 januari 1925
faststalld ägostyckning tilldelats fem skiften med en sammanlagd areal av
267 hektar 52 ar och 30 kvm. därav fyra besta enbart av skogsmark och det
femte av en fäbodvall, å vilken finnes uppförd en sommarladugård och en
hölada, båda husen i bristfälligt skick.

Med fastigheten foljer andel i Sorasele bys samfallda slatter och fiskevat—

| ten samt sagplats vid Hammar.

Nasta utsyningsperiod for fastigheten infaller ar 1926 och far, enligt ut—

: syningsplanen, årligen uttagas omkring 440 kubikmeter.

Fastigheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 46,100 kronor, har salu—
värderats till 60,000 kronor.

Fastigheten 1/16 mantal n:r 1 Sorasele innehaller i areal 61 hektar, 93 ar
och 55 kvadratmeter därav 4,5 har odlad jord återstoden skogsmark och im—
pedimenter.

Ä fastigheten finnas följande abyggnader:

Mangardsbyggnad av timmer under tak av spån indelad i två våningar
med två rum och kök i varje.

Bryggstugubyggning, vedbod och vagnsbod under samma tak.

Stall och ladugardsbyggning samt loge under samma tak med plats för

' sju nötkreatur och två hästar.

Sommarladugard, fem holador å hemskiftet samt tolv hölador å ängs—
slatterna.

Mangardsbyggnaden och ladugardsbyggnaden äro i gott skick, och öv—

' riga åbyggnader i bristfälligt skick.

Å fastigheten vinterfödas sex nötkreatur och en häst och utsås två tun—

— nor korn och tre tunnor potatis.

Med fastigheten följer andel i Söråsele bys samfallda slatter och fiske—
vatten samt sagplats i Hammar.

Exekutiv
auktion