OCR Output

1926 den 7 januari. N:r 4.

LANSKUNGORELSER.

V asterbottens ä n.

Ser. B Landskansliet 1926

mm 2 SoS eeea

*

N:r 4.
På begäran intages följande

Kungorelse.

Genom offentlig auktion, som förrättas infor Överexekutor å rådhuset
härstädes _ onsdagen den 10 februari 1926 klockan 1 em., kommer
att i den ordning, som om utmätt fast egendom är stadgat, till den högstbju—
dande försäljas glasmästaren Magnus Bergströms konkursbo tillhöriga fas—
tigheten 625,86 kvadratmeter av jordagan under n:r 162 a, b, c, d, kallad
Sandgärdan här i staden. j

A tomten finnas uppforda:

1:0) Ett mindre bostadshus av timmer under papptak inrymmande a
nedre botten ett rum och kök samt därunder matkällare samt å vinden ett rum
och kok.

2:0) En mindre verkstadsbyggnad samt uthus.

Fastigheten är av vederbörande utmätningsman saluvärderad till 9,000

kronor samt åsatt ett taxeringsvärde av 8,000 kronor.

Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör vid auk—
tionen iakttagas, äger därvid bevaka sin rätt.

Umeå rådhus den 2 januari 1926.

ÖVEREXEKUTOR.

Umeå i landskansliet den 7 januari 1926.
NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 1926 — Larsson & (C:s Tryckeri

Exekutiv —
auktion