OCR Output

1920 den 7 januari. N:r 3.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.

Ser. B Landskansliet 1926

N: 3,
Pa begäran intages följande

_ Kungorelse.

‘ Genom offentlig auktion, som forrattas infor Överexekutor å rådhuset
härstädes onsdagen den 10 februari 1926 klockan 12 på dagen, kommer att i
den ordning, som om utmätt fast egendom är stadgat, till den högstbjudande
försäljas kakelugnsmakaren O. A. Dahls konkursbo tillhoriga fastigheten n:r
4 i kvarteret Björken här i staden.

Ä tomten finnes uppförd en bostadsbyggnad av brädpanel under plåttak.
Den inrymmer tvenne bostadsvåningar, varav den nedre innehåller två lägen—
heter, vardera om tre rum och kök, alkov, badrum, tambur, serveringsrum,
W. C. samt skafferier, och den övre våningen likaledes två lägenheter, varav
| den ena innehåller fyra rum och kök samt den andra tre rum och kök. Ä vin—

den finnes inredd en lägenhet om ett rum och kök, alkov, skafferier, garderob,
tambur och W. C.

I källarvåningen finnas inredda lagerrum, tvättstuga, matkällare och ved—
bodar samt pann— och eldrum för i byggnaden monterat värme— och vatten—
system.

Fastigheten är av vederbörande utmätningsman saluvärderad till 66,000

| kronor samt åsatt ett taxeringsvärde av 75,000 kronor.

| Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller for vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör vid auk—
tionen iakttagas, äger därvid bevaka sin rätt.

Umeå rådhus den 2 januari 1926.
ÖVEREXEKUTOR.

Umeå i landskansliet den 7 januari 1926.

NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Hultman.

Umeå 1926 — Larsson & C:s Tryckeri

Exekutiv
auktion