OCR Output

1926 den 4 januari. N:r 2.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.

| Ser. B Landskansliet 1926
N:f 2.
På begäran intages följande Ståndskogs—
likvid.
Kungorelse.

Vid laga klyvning å 1/64 mantal Norrstrom n:r 1 Litt. Fba i Skelleftea
socken, vilken forrattning fastställts av Skelleftea tingslags Agodelningsratt
| den 31 december 1925 har angående ståndskogslikviden bestämts, att Johan
Lundberg skall utgiva till Per Marklunds hustru 277 kronor 85 öre, till Lars
Signar Marklund 178 kronor 8 öre, till Signe Marklund 19 kronor 89 öre och
till Karl Marklund 77 kronor 36 öre, vilka ersättningar skola utgå i tre ter—
miner med sex månaders mellanrum och första gången inom sex månader ef—
ter skiftets fastställande.

RATTENS ORDFÖRANDE.
Umeå i landskansliet den 4 januari 1926.
NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 1926 — Larsson & C.s Tryckeri